0
Vælg en side

HANDELSBETINGELSER

Nedenstående betingelser finder anvendelse angående aftale om de af Weablog leverede ydelser og omfatter enhver aftale mellem Weablog og kunden. Evt. fravigelse af nedenstående betingelser kan alene ske ved direkte angivelse heraf i tilbuddet til kunden.

Betingelserne er gældende ved indgåelse af aftale og Weablog er berettiget til at ændre disse betingelser. Ved ændringer der har direkte indflydelse på denne aftale, orienteres kunden direkte. 

Aftalen Aftalen indgås ved kundens accept på Weablogs tilbud, og først når aftalen er accepteret og godkendt af kunden, er aftalen gældende. Tilbuddet indeholder angivelse af de købte ydelser og produkter samt priser herfor.

Ydelser Weablogs ydelser omfatter linkbuilding og forfatning af tekst hertil. Der leveres online ydelser til erhvervsdrivende, herunder offentlige organisationer, foreninger mm., men ikke til private. 

Oplysninger fra kunden I forbindelse med udførelsen af arbejde til brug for levering af de i tilbuddet beskrevne ydelser og produkter er kunden, når aftalen er indgået, forpligtet til straks at levere nødvendigt materiale og øvrige oplysninger. I det omfang Weablog´s arbejde forsinkes eller hindres som følge af manglende levering af oplysninger mv. eller kundens manglende tilbagemelding vedrørende beslutninger eller valg, er Weablog, efter afgivelse af påkrav om berigtigelse inden for en 7 dages frist, berettiget til fuld betaling iht. aftalen samt til at ophæve eller opsige aftalen på grundlag af kundens misligholdelse.

Vejledning Weablog vejleder kunderne, men det er kundernes eget ansvar at holde sig opdateret om gældende lovgivning. Weablog kan ikke holdes ansvarlig hverken ved direkte eller indirekte tab, når Weablog vejleder kunden. 

Udvikling og programmering Aftalen indeholder ikke udvikling og programmering. Denne service kan købes hos eksterne partnere. Kunden er desuden selv ansvarlig for implementering af tilføjelser eller ændringer til eller som følge af de leverede ydelser. 

Garantier Der gives ingen garantier for bedre placeringer, visninger ved søgning eller flere kunder ved marketingtiltag. Det er dog River Onlines største mål at skabe vækst til alle vores kunder. 

Ophavsret og brugsret Tekster og andet arbejde overdrages først til kunden, når betaling er modtaget i købsproces. 

Underleverandører Weablog er berettiget til at anvende underleverandører til levering af de aftalte ydelser til kunden. 

Databehandlingsaftale Al databehandling foretages i overensstemmelse med vores til enhver tid gældende databehandlingsaftale, der anses for vedtaget mellem parterne, når denne aftale underskrives. Aftalen fremgår af vores hjemmeside og kan læses her 

Betalingsbetingelser Betaling sker i forbindelse med indgåelse af aftale (køb). 

Tvister Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Kolding under anvendelse af dansk ret. 

Forsinkelse Weablog er ikke ansvarlig for tab hos kunden som følge af forsinkelse. 

Mangler Hvis det konstateres at der er mangler ved Weablog´s ydelser har Weablog mulighed for at udbedre manglen. Kan manglen ikke udbedres, kan kunden rejse krav om refundering af betaling, dog ingen erstatning ud over denne betaling. 

Reklamation Kunden skal reklamere straks og senest 7 dage efter et forhold konstateres, idet Weablog herefter vil være berettiget til at se bort fra reklamationen. 

Ansvar Weablog er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art, direkte som indirekte, herunder tab af fortjeneste, omsætning, driftsforstyrrelser og/eller -afbrydelser, forsinkelser, udgifter til tredjemand vedrørende forhold, der er følge af fejl, forsinkelse eller mangler ved den ydelse, som Weablog leverer. Weablog er desuden ikke ansvarlig grundet årsager Weablog ikke har indflydelse på, herunder men ikke begrænset til forhold eller politikker, nedetider, nedbrud på Internettet, Google politikker eller lignende.

Opsigelse Kundeforholdet er et enkeltstående, produktbestemt forhold, og vil ikke skulle opsiges.

 

WEABLOG

WEABLOG er en del af River Online.
River Online blev stiftet i 2012 af Jesper Riber som i dag er en del af bestyrelsen for River Online Group. Firmaet blev stiftet i Kolding og har hele tiden arbejdet hen mod det samme mål, som er at revolutionere branchen. Det første år arbejdede Jesper alene for sine kunder.

Weablog.com er en del af River Online Danmark.

Kontakt

Ring til os og hør hvad vi ellers kan gøre for dig.

Ring +45 80 600 400
Alle dage: 08:00 - 20:00
Eller send en mail til salg@river.dk

Havnegade 34a, DK-5000 Odense
CVR: 36489987